2019.12.04 Neeilinis LMSF narių suvažiavimas

Informacija Lietuvos motociklų sporto federacijos (LMSF) nariams

 

Informuojame, kad neeilinis LMSF narių Suvažiavimas įvyks 2019 metų gruodžio 4 dieną (trečiadienis)

Suvažiavimo vieta: Viešbučio „Grėjaus Namas“ konferencijų salė (Didžioji g. 36, Kėdainiai (Privažiavimas iš Smilgos g.)

Dalyvių registracijos pradžia: 18:00 val

Suvažiavimo pradžia:18:30 val

Suvažiavimo darbotvarkė:

 

1.    LMSF prezidento įžanginis žodis
2.    Procedūriniai klausimai:
2.1.    Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
2.2.    Suvažiavimo pirmininko rinkimai.
2.3.    Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai. 
2.4.    Dienotvarkės tvirtinimas.
2.5.    Kiti procedūriniai klausimai.
3.    LMSF įstatų papildymas, pakeitimas ir tvirtinimas. 
4.    Plento žiedinių lenktynių komisijos atšaukimas ir komisijos narių rinkimai. 
5.    Motodrago komisijos sudarymas ir komisijos narių rinkimai.
6.    Motobolo komisijos nario rinkimai.
7.    Mototurizmo komisijos narių atšaukimas ir rinkimai.
8.    Saugaus eismo komisijos nario rinkimai.
9.    Disciplinarinės - arbitražinės komisijos nario atšaukimas ir rinkimas.
10.    Tarybos nario atšaukimas ir rinkimas.
11.    Sportininkų draudimo įtraukimas į licencijos kainą.
12.    Kiti klausimai

   12.1. FIM projektai, jų pristatymas LMSF nariams, projektų vertinimas ir atrankos kriterijai.

 

Pridedama:

1.Darbotvarkė

2.LMSF narių sąrašas

3.Suvažiavimo medžiaga (siūlymai ryškiu šriftu)

4.Kandidato forma į komisijos narius (priedas Nr.1 )

 

 

      Remiantis LMSF Įstatų 7.13. punktu, Jei asociacijos nariai turi pastabų ir/ar pasiūlymų dėl suvažiavimo numatomos dienotvarkės ar sprendimų projektų, jie privalo šias pastabas ir/ar pasiūlymus pateikti LMSF sekretoriatui raštu ne vėliau kaip 15 dienų iki suvažiavimo dienos, t.y. iki 2019-11-19.

     Remiantis LMSF Įstatų 7.14. punktu, Suvažiavimui pateikti papildomi klausimai yra svarstomi ir tvirtinami Tarybos posėdyje. Taryba, svarstydama pateiktus papildomus klausimus, gali jų neįtraukti į darbotvarkę, jeigu pateikti klausimai neatitinka šio Suvažiavimo kompetencijai priskiriamų klausimų arba šie klausimai nėra tinkamai parengti. Tokiu atveju Taryba privalo į Suvažiavimo medžiagą įtraukti gautus, tačiau neįtrauktus papildomus narių klausimus su jų neįtraukimo į darbotvarkę paaiškinimais. Tarybos patvirtinti papildomi klausimai įtraukiami į Suvažiavimo išankstinę darbotvarkę. Dėl Tarybos neįtrauktų į Suvažiavimo darbotvarkę klausimų galutinį nutarimą priima Suvažiavimas, tvirtindamas Suvažiavimo darbotvarkę.

       Remiantis LMSF Įstatų 7.15. punktu, Suvažiavime LMSF narys gali būti atstovaujamas įgaliojant tik šio nario darbuotoją, dalyvį (narį) ar valdymo organo narį, pateikiant LMSF nario įgaliojimą arba balsavimo teisės perleidimo sutartį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

    Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi LMSF nariai, išskyrus LMSF neaktyviuosius narius, iki 2019 m. kovo 1 dienos sumokėję 2019 metų LMSF nario mokestį ir neturintys jokių skolų LMSF. Suvažiavimui priimant sprendimus, kiekvienas LMSF nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems LMSF nariams jis atstovauja. Į suvažiavimą Svečių teisėmis kviečiami   kandidatai į renkamus LMSF organus, valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai. Visi nariai ir svečiai, ketinantys dalyvauti suvažiavime registruojasi iki 2019.11.28 el.paštu info@lmsf.lt

    LMSF narys, teikiantis kandidatą į komisijos nario poziciją, užpildytą Kandidato formą (priedas Nr.1) turi atsiųsti iki 2019.11.28  el.paštu info@lmsf.lt

    Išsami informacija apie pasirengimą suvažiavimui bei su juo susijusi medžiaga bus paskelbta www.lmsf.lt  tinklapyje, taip pat išsiųsta LMSF nariams jų nurodytais elektroniniais paštais LMSF įstatų numatyta tvarka.