Birželio mėn. 20 d. 18 val Kaune vyks LMSF neeilinis rinkiminis Suvažiavimas. Darbotvarkė

Informuojame, kad Neeilinis LMSF narių Suvažiavimas įvyks 2022 metų birželio 20 dieną (pirmadienį)

Suvažiavimo vieta: Šiaurės pr. 5a, Kaunas (restoranas „Legenda“) ir nuotoliniu būdu (LMSF įstatų 7.16. punktas)
Dalyvių registracijos pradžia: 17.00 val.
Suvažiavimo pradžia: 18.00 val.

1.    LMSF prezidento įžanginis žodis
2.    Procedūriniai klausimai:
2.1.    Suvažiavimo pirmininko rinkimai.
2.2.    Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai. 
2.3.    Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas.
2.4.    Dienotvarkės tvirtinimas.
3.    Revizinės komisijos ataskaita už 2021 m.
4.    2021 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
5.    Naujų LMSF įstatų redakcijos svarstymas, tvirtinimas.
6.    LMSF Tarybos narių atšaukimas
7.    LMSF Tarybos narių rinkimai.
7.1.    Kandidatų į LMSF Tarybos narius pristatymas.
7.2.    Balsavimas, rezultatų paskelbimas.
8.    LMSF Revizinės komisijos narių atšaukimas
9.    LMSF Revizinės komisijos narių rinkimai.
9.1.    Kandidatų į LMSF Revizinės komisijos narius pristatymas.
9.2.    Balsavimas, rezultatų paskelbimas.
10.    LMSF Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos narių atšaukimas
11.    LMSF Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos narių rinkimai.
11.1.    Kandidatų į LMSF Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos narius pristatymas.
11.2.    Balsavimas, rezultatų paskelbimas
12.    Kiti klausimai

Registracija į Suvažiavimą

Remiantis LMSF Įstatų 7.13. punktu, jei asociacijos nariai turi pastabų ir/ar pasiūlymų dėl Suvažiavimo numatomos dienotvarkės ar sprendimų projektų, jie privalo šias pastabas ir/ar pasiūlymus pateikti LMSF sekretoriatui raštu ne vėliau kaip prieš 25 dienas iki Suvažiavimo dienos, t.y. iki 2022-05-26.
Remiantis LMSF Įstatų 7.15. punktu, Suvažiavime LMSF  narys gali būti atstovaujamas įgaliojant tik šio nario darbuotoją, dalyvį (narį) ar valdymo organo narį, pateikiant LMSF nario įgaliojimą arba balsavimo teisės perleidimo sutartį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Išsami informacija apie pasirengimą Suvažiavimui bei su juo susijusi medžiaga bus paskelbta www.lmsf.lt tinklapyje, taip pat išsiųsta LMSF nariams jų nurodytais elektroniniais paštais LMSF įstatų numatyta tvarka.
Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi LMSF nariai, išskyrus LMSF neaktyviuosius narius ir garbės narius, iki 2022 m. kovo 1 dienos sumokėję 2022 metų LMSF nario mokestį ir neturintys jokių skolų LMSF. Suvažiavimui priimant sprendimus, kiekvienas LMSF nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems LMSF nariams jis atstovauja. 
LMSF narys, teikiantis kandidatą į Tarybos, Revizinės komisijos ar Disciplinarinės ir arbitražinės komisijos nario poziciją, užpildytą Kandidato formą (priedas Nr.1) ir savo CV turi atsiųsti iki 2022.06.13 24.00 val el.paštu info@lmsf.lt

Suvažiavimo darbotvarkė atsisiųsti