Eilinis-rinkiminis LMSF narių Suvažiavimas

Informuojame, kad Eilinis-rinkiminis LMSF narių Suvažiavimas įvyks 2021 metų kovo 28 dieną (sekmadienis)

Suvažiavimo vieta: „Karpynė“ Karpynės g. 2, Gabšių k., LT-60192 Raseinių r.(Didžioji konferencijų salė)
Dalyvių registracijos pradžia: 11:30 val
Suvažiavimo pradžia:12:00 val

Suvažiavimo darbotvarkė: 

1.    LMSF prezidento įžanginis žodis
2.    Procedūriniai klausimai:
2.1.    Suvažiavimo pirmininko rinkimai
2.2.    Suvažiavimo sekretoriaus rinkimai. 
2.3.    Mandatinės ir balsų skaičiavimo komisijos tvirtinimas
2.4.    Darbotvarkės tvirtinimas
3.    2020 m. LMSF metinės veiklos ataskaita ir jos tvirtinimas
4.    Revizinės komisijos pirmininko ataskaita už 2020 m.
5.    2020 m. LMSF metinė finansinė ataskaita ir jos tvirtinimas.
6.    2021 m. planuojamo biudžeto, patvirtinto LMSF Tarybos pristatymas
7.    LMSF naujos įstatų redakcijos tvirtinimas 
8.    LMSF Prezidento rinkimai.
8.1. Kandidatų į LMSF prezidentus pristatymas. 
8.2. Balsavimas, rezultatų paskelbimas
9. LMSF komisijos narių rinkimais 
      9.1  Enduro komisijos kandidatų prisistatymas 
      9.2. Mototurizmo komisijos kandidatų prisistatymas
      9.3. Komisijų rinkimai, balsavimas, rezultatų paskelbimas 
10. LMSF Tarybos nario rinkimai, balsavimas, rezultatų paskelbimas
11. LMSF Etikos kodekso pakeitimai ir tvirtinimas  
12. 2022 LMSF narių stojamojo ir nario mokesčių, LMSF narių neturinčių sprendžiamojo balso      teisės mokesčių tvirtinimas
     13.    Kiti klausimai

Suvažiavimo medžiaga:

 

Remiantis LMSF Įstatų 7.13. punktu, Jei asociacijos nariai turi pastabų ir/ar pasiūlymų dėl suvažiavimo numatomos dienotvarkės ar sprendimų projektų, jie privalo šias pastabas ir/ar pasiūlymus pateikti LMSF sekretoriatui raštu ne vėliau kaip, prieš 25 dienas iki suvažiavimo dienos, t.y. iki 2021-03-03
Remiantis LMSF Įstatų 7.14. punktu, Suvažiavimui pateikti papildomi klausimai yra svarstomi ir tvirtinami Tarybos posėdyje. Taryba, svarstydama pateiktus papildomus klausimus, gali jų neįtraukti į darbotvarkę, jeigu pateikti klausimai neatitinka šio Suvažiavimo kompetencijai priskiriamų klausimų arba šie klausimai nėra tinkamai parengti. Tokiu atveju Taryba privalo į Suvažiavimo medžiagą įtraukti gautus, tačiau neįtrauktus papildomus narių klausimus su jų neįtraukymo į darbotvarkę paaiškinimais. Tarybos patvirtinti papildomi klausimai įtraukiami į Suvažiavimo išankstinę darbotvarkę. Dėl Tarybos neįtrauktų į Suvažiavimo darbotvarkę klausimų galutinį nutarimą priima Suvažiavimas, tvirtindamas Suvažiavimo darbotvarkę.
Remiantis LMSF Įstatų 7.15. punktu, Suvažiavime LMSF  narys gali būti atstovaujamas įgaliojant tik šio nario darbuotoją, dalyvį (narį) ar valdymo organo narį, pateikiant LMSF nario įgaliojimą arba balsavimo teisės perleidimo sutartį, kartu pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
Remiantis LMSF įstatų 9.3 punktus, Prezidentą iš LMSF narių pasiūlytų fizinių asmenų slaptu balsavimu renka suvažiavimas 4 (ketverių) metų laikotarpiui. Bet kuris LMSF narys turi teisę siūlyti kandidatus į prezidento pareigas, ne vėliau kaip likus 30 (trisdešimčiai) dienų iki suvažiavimo pateikiant kandidato raštišką sutikimą, gyvenimo aprašymą ir rinkiminę programą. Su informacija apie kandidatus į prezidento pareigas galima susipažinti LMSF buveinėje ir interneto svetainėje.
Išsami informacija apie pasirengimą suvažiavimui bei su juo susijusi medžiaga bus paskelbta www.lmsf.lt tinklapyje, taip pat išsiųsta LMSF nariams jų nurodytais elektroniniais paštais LMSF įstatų numatyta tvarka.
Suvažiavime sprendžiamojo balso teisę turi visi LMSF nariai, išskyrus LMSF neaktyviuosius narius ir garbės narius, iki 2021 m. kovo 1 dienos sumokėję 2021 metų LMSF nario mokestį ir neturintys jokių skolų LMSF. Suvažiavimui priimant sprendimus, kiekvienas LMSF nariams atstovaujantis asmuo turi tiek balsų, keliems LMSF nariams jis atstovauja. Nariai, LMSF valdymo organų ir kitų kolegialių organų nariai, jeigu jie nėra LMSF narių atstovai, gali dalyvauti suvažiavime be balso teisės. Ketinantys dalyvauti suvažiavime registruojasi iki 2021-03-23 el.paštu info@lmsf.lt
LMSF narys, teikiantis kandidatą į komisijos nario poziciją, užpildytą Kandidato formą (priedas Nr.1) turi atsiųsti iki 2021.03.19  el.paštu info@lmsf.lt
LMSF narys, teikiantis kandidatą į Tarybos nario poziciją, užpildytą Kandidato formą (priedas Nr.2) turi atsiųsti iki 2021.03.19  el.paštu info@lmsf.lt